REGULAMIN

1. Definicje
 1. OtoJacht.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy służący użytkownikom do zamieszczania w określonym czasie ogłoszeń sprzedaży jachtów żaglowych i motorowych, silników do jachtów oraz osprzętu lub usług związanych ze sportami wodnymi wraz z fotografiami przedstawiającymi oferowany przedmiot/usługę.
 2. Ogłoszenie- czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży jachtów żaglowych i motorowych, silników oraz osprzętu lub usług związanych ze sportami wodnymi oraz umieszczenie zdjęć w formacie jpg ilustrujących oferowany przedmiot/usługę.
 3. Ogłoszenie podstawowe - ogłoszenie bezpłatne z możliwością dodania dwóch zdjęć oferowanego przedmiotu.
 4. Ogłoszenie wyróżnione – ogłoszenie płatne zgodnie z cennikiem, wyróżnione na liście ogłoszeń innym kolorem tła z możliwością umieszczenia dodatkowych zdjęć.
 5. Ogłoszenie pozycjonowane - ogłoszenie płatne umieszczane na początku listy ogłoszeń.
 6. Ogłoszenie promowane – ogłoszenie płatne, eksponowane okresowo na stronie głównej w okienku „ogłoszenia promowane” i „oferta specjalna”.
 7. Cennik – ustalane przez otoJacht.pl opłaty za umieszczenie ogłoszeń wyróżnionych, pozycjonowanych i promowanych, uiszczane przez Użytkownika przed emisją ogłoszenia.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 9. Moment zawarcia umowy – chwila, w której dochodzi do zawarcia między Użytkownikiem a otoJacht.pl prawnie wiążącego stosunku prawnego o treści określonej w Regulaminie.
 10. Rozpoczęcie wykonania umowy – chwila, od której otoJacht.pl rozpoczyna wykonywanie świadczenia polegającego na emisji ogłoszenia.
 11. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez otoJacht.pl, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu otoJacht.pl .
 
2. Postanowienia ogólne
 
 1. Właścicielem serwisu jest Dariusz Mitas.
 2. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzące serwisowi otoJacht.pl, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
 3. OtoJacht.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i i nie jest zobowiązany do weryfikacji treści ogłoszeń.
 4. Dane publikowane nie mogą zawierać aktywnych odnośników do innych stron www oraz skryptów JavaScript (nie dotyczy to adresu email i strony domowej obiektu).
 5. Administrator może usunąć bez powiadamania ogłoszenie (lub dodane pliki graficzne) z serwisu, jeżeli ich treść w wyraźny sposób odbiega od tematyki strony.
 6. Opłata uiszczona za promowanie, wyróżnienie lub pozycjonowanie ogłoszenia nie podlega zwrotowi w przypadku naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu.
 
3. Postanowienia szczegółowe
 
 1. Ogłoszenie można umieścić w jednej z czterech kategorii: Jacht żaglowy, jacht motorowy, silnik, osprzęt. Charakter przedmiotu/usługi musi odpowiadać przypisanej mu kategorii ogłoszenia.
 2. Treść ogłoszeń może zawierać wyłączenie opis prezentowanego przedmiotu/usługi.
 3. Zdjęcie dodane do ogłoszenia musi przedstawiać oferowany (lub związany z usługą) przedmiot.
 4. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości i manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie niniejszego regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z zablokowaniem oferty.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a otoJacht.pl następuje z chwilą łącznego spełnienia przez Użytkownika warunków regulaminu.
 
3.1. Dodawanie ogloszenia
 
 1. Umieszczenie ogłoszenia podstawowego jest bezpłatne.
 2. Emisja ogłoszenia następuje pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza ogłoszenia i wypełnienia jej obowiązkowej części.
 3. W przypadku ogłoszeń dotyczących jachtów umieszczenie przez Użytkownika danych: model, rok budowy, cena, miejscowość, adres e-mail sprzedającego ma charakter obowiązkowy. Niepodanie przez Użytkownika tych danych uniemożliwia korzystanie z serwisu otoJacht.pl
 4. Użytkownik może podać cenę przedmiotu netto lub brutto w walucie PLN lub EUR. Może też zastrzec sobie prawo do negocjacji przedstawionej ceny.
 
3.2. Wyróżnienie, promowanie i pozycjonowanie ogloszenia
 
 1. Każde ogłoszenie może zostać wyróżnione, promowane lub/i pozycjonowane po rejestracji i wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem.
 2. Umieszczanie głoszeń promowanych w polu „ogłoszenia promowane” i „oferta specjalna” na stronie głównej następuje w drodze losowań, które następują automatycznie co 15 minut. Każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie. Pierwszeństwo mają te, które wylosowywano najrzadziej.
 3. Promować można wyłącznie ogłoszenia ze zdjęciem. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane nawet jeżeli zostanie aktywowana taka usługa.
 4. Pozycjonowanie ogłoszenia polega na przesunięciu ogłoszenia na pierwszą pozycję na liście ogłoszeń aż do momentu, kiedy zostanie zarejestrowane kolejne pozycjonowane ogłoszenie.
 5. Umieszczenie ogłoszenia wyróżnionego, promowanego lub pozycjonowanego jest odpłatne, a ceny usług określa cennik zamieszczony na stronie serwisu.
 6. Ogłoszenie może być jednocześnie wyróżnione, promowane i pozycjonowane Wówczas cena ogłoszenia będzie sumą opłat za poszczególne opcje.
 7. Opłatę za promowanie lub pozycjonowanie ogłoszenia można uiścić poprzez wysłanie płatnego smsa lub apłatę kartą, postępując zgodnie z instrukcją w zakładce „Moje ogłoszenie”.
 8. OtoJacht.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości SMS zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej.
 9. OtoJacht.pl nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów bedących partnerami serwisu.
 
4. Zasady uczestnictwa
 
 1. Użytkownikiem serwisu otoJacht.pl może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail) w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez otoJacht.pl jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Ogłoszenie wygasa po upływie 2 miesięcy. Po tym okresie zostaje ono automatycznie usunięte z serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo do edycji oraz usunięcia swojego ogłoszenia.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
 8. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie otoJacht.pl czynności w ramach niniejszej usługi.
 
5. Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez otoJacht usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
 2. Reklamacje będą zgłaszane do otoJacht z pośrednictwem e-mail podanego na stronie serwisu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
 
6. Zmiany regulaminu i cennika
  1. OtoJacht.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika usług, o czym powiadomi na stronie serwisu.
 

 

Sprzedam

Czartery

Archiwum

Pomoc

 

nasi partnerzy

 

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu